Skip to main content

Zorg- en aanmeldroute

Kinderen kunnen vanaf groep 4 aangemeld worden voor de STARgroep, door de IB’er van de school. Uiteraard is de aanmelding dan besproken met de ouders en mogelijk ook al met het kind. Hieronder wordt uitgelegd hoe dat werkt.

Zorgroute

De zorgroute richting de STARgroep

Elke kind is uniek en bij elk kind hebben we te maken met het systeem van ‘deze school en deze ouder(s) om dit kind’ heen. We kunnen dus geen eenduidige criteria voor de toelating opstellen. Het gaat om maatwerk.

Het is belangrijk dat de school al meerdere interventies heeft ondernomen, die bij evaluatie onvoldoende effectief blijken. Er is minimaal ingezet op compacten en verrijken, verder valt te denken aan deelname aan een peergroep, aan taakhoudingsaanpakken en (compenserende) interventies voor belemmerende factoren, bijv. bij dyslexie.

In veel gevallen zal ook het bestuur en/ of het samenwerkingsverband al betrokken zijn middels trajecten die voor alle kinderen en scholen open staan, zoals lichte ondersteuning, EO en EO+. Regelmatig is zorg al betrokken.

Een logische vervolgstap

Zonder eenduidige criteria te kunnen opstellen, is er sprake van een hoog ontwikkelingspotentieel bij het kind, van complexiteit van problematiek, en van te weinig ontwikkeling bij eerdere interventies. De intern begeleider, de groepsleerkracht, de aan de school verbonden gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband en, indien van toepassing, de begaafdheidscoördinator van de school of het bestuur hebben het kind al langere tijd in beeld. Zij besluiten samen met ouders aan te melden bij het SWV voor de STARgroep. De aanmelding loopt via de intern begeleider.

Op deze manier is de STARgroep een ‘logisch’ gevolg op eerder genomen stappen.

Aanmeldroute

Aanmeldroute voor de intern begeleider, groepsleerkracht en ouders

  1. Kinderen worden door intern begeleider, in overleg met groepsleerkracht, ouders, gedragswetenschapper van de school en, waar mogelijk, begaafdheidscoördinator van de school of het bestuur, aangemeld met het aanmeldformulier STARgroep via Kindkans. Dit aanmeldformulier staat op de website van het SWV bij de documenten. Daar is ook de informatiebrief voor ouders en leerkrachten te vinden. Leerkrachten en ouders worden door de intern begeleider over de STARgroep geïnformeerd. Het is aan te bevelen het kind zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. Het kind kan dus al in deze fase meegenomen worden over mogelijke deelname, door ouders of leerkracht.

  2. De leerkracht van de STARgroep, de gedragswetenschapper van de STARgroep, de wijkcoördinatoren van het Samenwerkingsverband en de onderwijsbeleider met specialisme begaafdheid van het Samenwerkingsverband bekijken de aanmeldingen, vragen waar nodig om aanvullende informatie en beslissen welke kinderen wanneer toelaatbaar zijn. De intern begeleider wordt hierover geïnformeerd door het SWV; de intern begeleider informeert de ouders, kind en leerkracht(en).

  3. Indien de aanmelding is goedgekeurd, vindt het verwachtingengesprek plaats: in dit gesprek worden ouders, groepsleerkracht en intern begeleider door de onderwijsbegeleider van het SWV, waar wenselijk samen met de begaafdheidscoördinator van bestuur of school, nader geïnformeerd over de STARgroep. De bereidheid van alle betrokkenen wordt gepolst en vragen beantwoord. Verwachtingen worden met elkaar gedeeld. En eventuele samenwerking met bestaande zorg wordt bespreekbaar gemaakt. 

  4. Zo nodig volgt een telefonische afspraak om concrete vragen van ouders en leerkracht te beantwoorden en een definitief ‘ja’ te krijgen.

  5. Intakegesprek met kind, ouders en leerkracht STARgroep.
    Ouders vullen voorafgaand aan dit gesprek de ‘intakevragenlijst STARgroep’ in, waar kwaliteiten en uitdagingen van het kind voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen bevraagd worden. Dit document wordt voorafgaand aan het intakegesprek gemaild naar het afgesproken adres.

    De invulling van het intakegeprek wordt afgestemd op het kind. Meestal gaat het om een korte kennismaking in het lokaal van de STARgroep, een beeld vormen van wat de STARgroep concreet inhoudt en de gelegenheid om vragen te stellen.

  6. Binnen zes weken na de werkelijke start van het arrangement maakt de school een OPP, mede m.b.v. afspraken over de (persoonlijke) doelen van het intake-gesprek.