Skip to main content

Fasering

Start en opbouw

De STARgroep start met een wendag om elkaar alvast een beetje te leren kennen en eventuele spanning er af te halen.

Daarna begint het programma met het verkennen van onze kwaliteiten en talenten. We gaan ze leren herkennen en benoemen bij onszelf en bij elkaar. Daar betrekken we ook de ouders bij.

We bespreken het onderwerp ‘groeimindset’ en gaan aan de slag met een moeilijke opdracht om te ervaren of we dan ook een groeimindset-gedachtes hebben. Afhankelijk van wat er nodig is in de groep komen een aantal vaste thema’s in wisselende volgorde langs: helpende gedachten, zelfbeeld, cirkel van invloed, leerkuil, executieve functies. Daarnaast kunnen andere thema’s ingevoegd worden wanneer de groepsdynamiek daar om vraagt. Op deze website is voor de betrokkenen regelmatig nieuwe informatie te vinden over de inhoud van het programma door in te loggen.

Halverwege het traject volgt een voortgangsgesprek, waarin alle betrokkenen de gelegenheid krijgen om te vertellen wat er al ontdekt is. Zo kunnen we elkaars ervaringen inzetten en meer doen van wat helpend is voor het kind.

Ondertussen maakt Mariëlle afspraken met de leerkrachten voor observaties, overleg en advies. Zo ondersteunen we het kind om dat wat geleerd wordt in de STARgroep ook toe te passen in de eigen groep.

Als na ongeveer 15 weken het kind aan zelfvertrouwen, zelfinzicht en vaardigheden heeft gewonnen, de leerkracht en de school tegemoet kunnen komen aan de ontwikkelbehoeften van het kind, de ouders handvatten hebben gekregen die zij thuis goed kunnen gebruiken, en een ieder trots terugkijkt op een periode van groei, dan ronden we de STARgroep met een eindgesprek af. Soms kiezen we in overleg voor een verlenging.

Fasering

  • aanmelding door de IB’er

  • goedkeuring door het SWV

  • intakeprocedure: verwachtingengesprek, invullen vragenlijsten lijsten (door ouders en leerkracht), intakegesprek

  • wenochtend

  • start STARgroep en ouderbijeenkomsten

  • na ongeveer 7 weken voortgangsgesprek

  • na ongeveer 15 weken het eindgesprek en afronding

*gesprekken worden gevoerd met ouders, leerkracht en vaak (indien wenselijk) met het kind. Andere betrokken (IB’er, plusklasleerkracht) kunnen desgewenst ook deelnemen aan tussentijdse gesprekken.

Een dag in de STARgroep

We beginnen elke dag met smartgames terwijl de kinderen binnendruppelen. Daarna gaan de kinderen een uur aan de slag met het werk dat zij van hun eigen leerkracht hebben meegekregen. Na hard werken is het tijd voor een welverdiende pauze. Na de pauze staat ‘theorie’ op de planning, dan wordt het thema van die dag besproken en daarna waar mogelijk geoefend in een passende activiteit. De middag wordt gevuld met gevarieerd verrijkingswerk en een groepsactiviteit, vaak een spel. Tussendoor zijn er gesprekjes over de talenten, de leerwensen, wat er opvalt in de observaties en de vorderingen. Vaak gebeurt dit individueel, maar al snel merken de kinderen dat ze elkaar ook goed kunnen bevragen, adviseren en complimenteren.

Hoe de dag precies ingevuld wordt hangt ook af van de leeftijd van de kinderen, de leerwensen die zij hebben en soms ook van het seizoen.